Algemene verkoopsvoorwaarden bvba uwwaterman.nu

Ondernemingsgegevens:

bvba uwwaterman.nu

Rijshoutstraat 76

9032 Wondelgem

België

btw-nr.: BE 0898.490.907

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commercewebsite van uwwaterman.nu, een bvba met maatschappelijke zetel te Rijshoutstraat 76, 9032 Wondelgem, BTW BE 0717.537, RPR GENT, (hierna genoemd ‘uwwaterman.nu’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commercewebsite (‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van uwwaterman.nu moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door UwWaterman aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dat apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commercewebsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden uwwaterman.nu niet. uwwaterman.nu is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. uwwaterman.nu is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door uwwaterman.nu. uwwaterman.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen – Beschrijving bestelprocedure

De klant kan meer informatie vinden door op de naam van het product te klikken. De klant kan producten bekijken en kiezen voor de optie ‘bestellen’. De klant kan het gewenste aantal producten kiezen en het aantal kan worden aangepast in het winkelmandje. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘bestellen’ naar het winkelmandje worden gegaan. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode heeft, kan hij/zij die ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken.

De klant meldt zich aan en geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door bpost. Een bestelling vanaf €100 of meer binnen de Benelux is gratis voor de klant. Voor een verzending naar andere landen betaalt de klant verzendingskosten. De klant kan die verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag inclusief btw. Daarna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: vooruitbetaling of PayPal. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de algemene voorwaarden van bvba uwwaterman.nu gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de algemene voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Bevestig bestelling’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen die een rode foutmelding. De klant dient die foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bevestig bestelling’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. uwwaterman.nu is gerechtigd een bestelling te weigeren.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt uwwaterman.nu hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor verzending. Zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van bpost. Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dat geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Levering in de BENELUX is gratis bij aankopen boven €100. Voor levering buiten België wordt een extra kost aangerekend aan de klant. Voor leveringen in de rest van de Europese Unie dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendingskost per gewicht per land bepaald door Sendcloud (met bpost). Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk. Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door uwwaterman.nu bij bpost zijn geen verantwoordelijkheid van uwwaterman.nu. uwwaterman.nu doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dat niet garanderen aangezien er met externe partners wordt samengewerkt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen maximaal veertien dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dat geen garantie. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan uwwaterman.nu. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en die keuze niet door uwwaterman.nu was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, het exclusieve eigendom van uwwaterman.nu. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van uwwaterman.nu te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij uwwaterman.nu. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant bvba uwwaterman.nu, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan uwwaterman.nu heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan bvba uwwaterman.nu. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen binnen België. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt uwwaterman.nu zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal bvba uwwaterman.nu alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximaal veertien kalenderdagen nadat uwwaterman.nu bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan uwwaterman.nu bvba wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door bvba uwwaterman.nu geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. bvba uwwaterman.nu betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat die rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de uwwaterman.nu-klantendienst en dient hij het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan uwwaterman.nu. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant uwwaterman.nu zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van uwwaterman.nu is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 811 479, via e-mail of per post op het volgende adres: Rijshoutstraat 76, 9032 Wondelgem, België. Eventuele klachten kunnen daaraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover bvba uwwaterman.nu beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt uwwaterman.nu zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

bvba uwwaterman.nu respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt die in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan uwwaterman.nu, gratis de schriftelijke mededeling verkrijgen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ingeval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan u zich steeds richten tot uwwaterman.nu. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. bvba uwwaterman.nu houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dat privacystatement, kunt u ons contacteren.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dat kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dat kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dat op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door bvba uwwaterman.nu om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van die voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van uwwaterman.nu. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd.

  1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door bvba Uw Waterman. Daar waar gesproken wordt van verkoper of koper dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever, verhuurder respectievelijk huurder.

  2. Alle aanbiedingen, huur-, en verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen geschieden zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

  3. Tenzij het aanbod anders vermeldt, is het aanbod 30 dagen bindend voor de verkoper.

  4. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Aanvaarding impliceert instemming met de algemene voorwaarden en afstand van eigen (inkoop)voorwaarden indien en voor zover die afwijken of in strijd zijn met de algemene voorwaarden of geldend Belgisch recht.

  5. Indien de aanvaarding op enig punt of onderdeel afwijkt van het gedane aanbod komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover de verkoper met deze afwijking voorafgaandelijk, uitdrukkelijk én schriftelijk heeft ingestemd.

  6. Indien gecontracteerd of aangeboden wordt, namens verkoper door een vertegenwoordiger van verkoper, dan is verkoper pas gebonden zodra hij het contract of de offerte schriftelijk heeft bevestigd of heeft aanvaard.

  7. Een aanbod wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan dat aanbod of aan deze overeenkomst, handelingen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch verkoper noch koper kunnen in dat geval rechten doen gelden jegens wederpartij.

  8. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.

  9. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij het aanbod door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door de verkoper gedane opmetingen, voor zover die hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

Artikel 17: Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.